لوگو
معرفی واحدها

معرفی واحدها

چارت سازمانی شرکت که نشان دهنده سلسله مراتب یا ساختار کلی سازمان، به صورت بصری می باشد به شرح زیر است: